Coneixe'ns

Avantatges del Bilingüisme/Trilingüisme

 

Diversos estudis ens demostren que l’adquisició de llengües de forma simultània aporta als infants més facilitat per aprendre nous idiomes al llarg de la seva vida, ja que la part del cervell que controla aquesta funció està més desenvolupada.

Ser capaç de comunicar-se en més d’una llengua fa també que els nens i nenes desenvolupin més ràpidament certes destreses com l’atenció o la concentració en els detalls.

 

Queda demostrat que la persona bilingüe pot observar un problema des de diverses perspectives. També produeix en ells més creativitat, imaginació i un millor desenvolupament de  les habilitats de resolució de problemes.

 

La Nostra Metodologia

 

A la nostra escola adoptem una metodologia adient perquè els nens i nenes a partir dels 7 anys tinguin la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge, homologats pel marc europeu d’idiomes. Els grups no estan organitzats per edat, sinó pel nivell dels alumnes. Cada nivell ha estat dissenyat per respondre a les necessitats específiques i dinàmiques de  cada grup en concret.

 

Els Nostres Nivells

 

Cada nivell ha estat dissenyat per respondre a les necessitats que presenta específicament cada grup d’edat i cada alumne/a en particular.

 

La nostra metodologia presenta dos tipus de programacions: per una banda la utilització de llibres i de material de suport, amb l’objectiu d’aprendre expressió escrita, vocabulari, gramàtica i l’estructuració d’oracions i textos. Per l’altra banda, la realització d’activitats lúdiques, auditives i audiovisuals amb l’objectiu d’aprendre una correcta pronunciació i de treballar la comprensió auditiva i l’expressió oral.

 

Aquesta manera de treballar es realitza de manera continuada per tal d’obtenir resultats progressivament. Aquest fet garanteix que els nostres alumnes aprenguin d’una manera més divertida i dinàmica i sentint-se motivats per adquirir un nou llenguatge.

 

 

Avaluació i seguiment:

 

  • El progrés dels nens/es és avaluat regularment per mitjà de tasques escrites i orals amb nota i d’activitats portades a terme en classe.
  • Es realitzen controls de manera periòdica tot i que no excessiva per avaluar l’obtenció dels continguts de les unitats treballades a classe.
  • Els pares i mares dels nostres alumnes reben dos informes al llarg del curs. Un al primer semestre i l’altre al final del curs acadèmic, on s’avalua l’adquisició dels objectius  a través de l’ interiorització i l’aprenentatge dels nous conceptes i del vocabulari aprés. D’aquesta manera es pot valorar també la integració i  el progrés dels nostres alumnes.

 

Els nostres punts forts:

 

  • A les classes hi ha grups reduïts de mínim 4 alumnes i màxim 10, fet que garanteix una atenció individualitzada i centrada en cadascun dels nostres alumnes.
  • Amb les classes 100% en anglès els nens/es s’exposen a la llengua d’una forma natural espontània, tal com aprenen la seva primera llengua.
  • Els pares són informats de la integració del seu fill/a al grup, del comportament i del progrés per mitjà d’informes i possibles entrevistes personals amb les famílies, igual que el contacte directe amb els professors i les professores a diari.  
  • Proves oficials: Els nostres alumnes poden presentar-se als exàmens oficials de Cambridge for Schools durant els mesos en els que es realitzen les convocatòries a l’Escola Montcau la Mola. Es tracta dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge reconeguts a nivell europeu. Aquests exàmens tenen el mateix format que els que realitzen els adults però estan dissenyats especialment per a joves i adolescents, incloent temes més adequats i motivadors per a ells.